Υπόμνημα Παναττικής Επιτροπής κατά των κεραιών κινητής τηλεφωνίας

1. Προς τους Υπουργό & Υφυπουργό Επικοινωνιών κ.κ. Λιάπη και Νεράτζη
2.Προς τους Υπουργό & Υφυπουργό Υγείας κ.κ. Κακλαμάνη και Γιαννόπουλο
3. Προς τους Υπουργό και Υφυπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ.κ. Σουφλιά και Καλογιάννη συναρμοδίους για τα θέματα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας

Κοινοποίηση
Ι. Πολιτικό γραφείο Πρωθυπουργού
ΙΙ. Κα Πρόεδρο της Βουλής
ΙΙΙ. κ.κ. Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων στην Βουλή
ΙV. αρμοδίους Επιτρόπους της Ε.Ε. (για τα θέματα Επικοινωνιών, Υγείας και Περιβάλλοντος)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ (Διαπιστώσεις και προτάσεις)

Σχετικά: Με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας
Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,

Α. Ποιοι είμαστε

Πριν εκφράσουμε τις απόψεις μας για το θέμα, σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή μας λειτουργούσα νόμιμα κατ’ άρθρο 107 του Α.Κ. με μοναδικό σκοπό την προφύλαξη των πολιτών από τις ακτινοβολίες των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, αποτελούμε την μοναδική συγκροτημένη αντίδραση στην λειτουργία των εν λόγω κεραιών και συντονίζουμε περί τις 70 επί μέρους επιτροπές πολιτών στην Αττική με δικτύωση με περίπου 20 Επιτροπές στην Θεσ/νίκη και την περιφέρεια.

Β. Το πρόβλημα

Όπως σας είναι γνωστό φουντώνει στην επιστημονική κοινότητα η διαπίστωση ότι η εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας προκαλεί βλάβες στην υγεία των πολιτών που γειτνιάζουν στις συγκεκριμένες βάσεις εγκατάστασης.

Εξαίρετοι καθηγητές όπως οι κ.κ. Λωλούσης και Μαργαρίτης στην Αθήνα όπως και ο κ. Τριανταφυλλίδης στην Θεσσ/νίκη επισημαίνουν τις βλαβερές συνέπειες των ακτινοβολιών των εν λόγω κεραιών στον περιβάλλοντα χώρο (σε ανθρώπινο και γενικότερα έμβιο πληθυσμό). Χαρακτηριστικές είναι οι τοποθετήσεις Διευθυντή του Νοσοκομείου Νίκαιας κ. Παπαχριστόπουλου. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση το 2000 (που κατέθεσε ως μάρτυρας σε δίκη) του ογκολόγου ιατρού (και τώρα υπουργού Υγείας) Νικήτα Κακλαμάνη: «Βλάβες στο κεντρικό νευρικό σύστημα κακώσεις στους ιστούς του σώματος και καρκίνο του Δέρματος προκαλούν οι κεραίες της PANAFON και της TELESTET, όταν τοποθετούνται σε κατοικημένες περιοχές….Οιβλάβες από ακτινοβολίες τέτοιου είδους είναι επιβεβαιωμένες επιστημονικά» Ολες αυτές οι τοποθετήσεις και άλλες πολλές από το εξωτερικό βρίσκονται στην διάθεση σας.

Ενημερωτικά σας επισημαίνουμε και τα παρακάτω:
Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Συντάγματος, το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και υποχρεώνει αυτό για τη λήψη θετικών μέτρων προς προστασία της υγείας τους. Στο πλαίσιο της συνταγματικής αυτής επιταγής παρέχεται αντίστοιχα στους πολίτες το δικαίωμα να απαιτήσουν από την πολιτεία την πραγμάτωση της αντίστοιχης υποχρέωσής της.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 152 της Συνθήκης, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Κοινότητας, εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου. Η δράση της Κοινότητας, η οποία συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές, αποβλέπει στη βελτίωση της δημόσιας υγείας καθώς και στην πρόληψη της ανθρώπινης ασθένειας σε όλες τις μορφές της και στην αποτροπή των πηγών κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία.

Στις 2.2.00, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για την εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης. Στόχος της ανακοίνωσης υπήρξε να πληροφορηθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να εφαρμόσει την αρχή αυτή και να καθιερωθούν κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της. Η εν λόγω ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι η αρχή της προφύλαξης αποτελεί μέρος μιας διαρθρωμένης προσέγγισης της ανάλυσης του κινδύνου και είναι ιδιαίτερα σχετική με τη διαχείριση αυτού. Κατά συνέπεια καλύπτει περιπτώσεις στις οποίες η επιστημονική απόδειξη είναι ανεπαρκής, ατελέσφορη ή αβέβαιη και η προκαταρκτική επιστημονική αξιολόγηση δείχνει ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ανησυχίας ότι οι ενδεχόμενες επικίνδυνες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών μπορεί να είναι ανεπηρέαστες από το υψηλό επίπεδο προστασίας που έχει επιλέξει η Ε.Ε.

Στην εν λόγω ανακοίνωση, μεταξύ άλλων, τονίζεται ότι παρόλο που η αρχή της προφύλαξης δεν αναφέρεται ρητώς στη Συνθήκη ΕΚ παρά μόνον όσον αφορά τον τομέα του περιβάλλοντος, η Επιτροπή κρίνει ότι αυτή η αρχή έχει πολύ ευρύτερο πεδίο εφαρμογής και καλύπτει επίσης την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Η ανακοίνωση καθιστά σαφές ότι η αρχή της προφύλαξης παρέχει μια βάση για δράση όταν η επιστήμη δεν μπορεί να δώσει σαφή απάντηση.

Στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, κι αν ακόμη δεν είναι βέβαιο ότι τα επιβλαβή αποτελέσματα στην υγεία των περιοίκων τελούν σε αιτιώδη σχέση με την εγκατάσταση και λειτουργία μιας κεραίας κινητής τηλεφωνίας, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης για να μην επέλθει το χειρότερο από ενδεχόμενη θεμιτή αμφιβολία ως προς τις συνέπειες της. Το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη αποδειχθεί με βεβαιότητα ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία αποτελεί την αιτία πρόκλησης συγκεκριμένων παθήσεων δεν καθιστά μη αναγκαία τη λήψη μέτρων προφύλαξης από ενδεχόμενη βλάβη. Με τα δεδομένα αυτά, η επιστημονική αβεβαιότητα για την επικινδυνότητα των εν λόγω ακτινοβολιών δημιουργεί τεκμήριο υπέρ της υγείας με βάση την αρχή της προφύλαξης .

Οι συνεχείς δε μελέτες που εκπονούνται κατά εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από σχετικές επιτροπές και μεμονωμένους εμπειρογνώμονες, καταδεικνύει την ανησυχία τόσο της επιστημονικής κοινότητας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στον άνθρωπο και τη δημόσια υγεία. Το γεγονός άλλωστε ότι η επιστήμη δεν έχει καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα σχετικά με την επικινδυνότητα των ακτινοβολιών αυτών στην υγεία δικαιολογεί μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα για την εγκατάσταση σταθμών πλησίον κατοικιών, αφού πιθανολογείται ότι η έκθεση των κατοίκων στην ακτινοβολία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία τους.

Προσθέτως, νεότερες μελέτες και επιστημονικές έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι αναμφίβολα επιβλαβής για τον ανθρώπινο οργανισμό και ότι οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατόν πιο μακριά από κατοικημένες περιοχές, ώστε να αποφεύγεται η συνεχής έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ευπαθών ατόμων, όπως γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης και μικρά παιδιά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η από 17.6.2004 γνώμη των καθηγητών Παναγόπουλου και Μαργαρίτη όπου επισημαίνονται οι πιθανές επιπτώσεις της λειτουργίας των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην ανθρώπινη υγεία καθώς και ότι η απόσταση ασφαλείας για το κοινό ανέρχεται στα 500 μέτρα, που σε ειδικές μόνο περιπτώσεις μπορεί να μειώνεται στα 200 μέτρα. Να σημειώσουμε ότι ήδη υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για απόσταση των εν λόγω κεραιών στα 500 μέτρα από ξενοδοχεία.

Ωστόσο και αμερικανοί επιστήμονες έχουν υποστηρίξει ότι υπάρχουν βιολογικά αποτελέσματα σε ανθρώπους έως 500 μέτρα μακριά από ένα τυπικό μεταδότη κυψελικής εγκατάστασης παλμών 50 watt. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις ΗΠΑ, η Επιτροπή Κοινών Ωφελειών της Καλιφόρνια πρόσφατα διέταξε έρευνα για τα πιθανά προβλήματα υγείας που δημιουργούνται από ηλεκτρομαγνητικά πεδία, πιέζοντας ταυτόχρονα τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, μέχρι την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων να τοποθετούν τις εγκαταστάσεις τους μακριά από σχολεία και νοσοκομεία και να εμποδίζεται η πρόσβαση σε αυτές με προειδοποιητικά σήματα και φράγματα. Κατά συνέπεια, η τοποθέτηση κεραιών σε ασφαλή απόσταση από τους αστικούς χώρους θα προστάτευε το ανύποπτο κοινό από την άσκοπη επικίνδυνη έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες.

Πράγματι, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που έχουν αναφερθεί σε όλη τη χώρα και αφορούν βλάβη της υγείας πολιτών (περιοίκων) που έχει προέλθει πιθανόν από τις ηλεκτρο-μαγνητικές ακτινοβολίες που εκπέμπουν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίες και έχουν μάλιστα απασχολήσει την πολιτική δικαιοσύνη. Η Επιτροπή μας ενεργώντας στατιστικά (και παρά τις δυσκολίες που έχει το εγχείρημα λόγω άρνησης των συγγενών να δημοσιοποιηθούν ονόματα) ήδη έχει συγκεντρώσει με πολύ πρωτόγονο τρόπο συλλογής 100 περίπου νεκρούς για τους οποίους υπάρχει βάσιμη πιθανότητα ότι ο θάνατος τους οφείλεται στις ακτινοβολίες των εν λόγω κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Το θέμα έχει απασχολήσει στην Ελλάδα την Δικαιοσύνη. Πρόσφατη απόφαση του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ έκρινε αναγκαία την ύπαρξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις εν λόγω εγκαταστάσεις. Αλλά και η Πολιτική Δικαιοσύνη έχει αρχίσει να κρίνει θετικά προς τις απόψεις μας. Ενδεικτικά επισημαίνουμε τις: Πολ.Πρωτ Πειραιά 187/2004, ΜΠρΘεσ 13776/2002, ΜΠρΑθ 5494/2004, ΜΠρΠτολεμ κλπ. Αυτές και άλλες ακόμα πιο πρόσφατες είναι στην διάθεσή σας.

Επισημαίνουμε ότι και η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» με ειδική και πολύ εμπεριστατωμένη ειδική έκθεση επεσήμανε τα αρνητικά σημεία τόσο των ακτινοβολιών από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας όσο και τις ατέλειες του νομοθετικού πλαισίου στην Ελλάδα για το θέμα. Και ανησυχούμε πολύ από το γεγονός ότι η Διοίκηση παρά την νομοθετική της υποχρέωση για να τοποθετηθεί εντός τακτής προθεσμίας δεν έχει εισέτι απαντήσει στο εμπεριστατωμένο αυτό κείμενο

Παρόμοιες αποφάσεις έχουν εκδοθεί και από άλλα Δικαστήρια της Ευρώπης, όπως για παράδειγμα από το Δικαστήριο της πόλης Bizkaia της Βόρειας Ισπανίας, το οποίο διέταξε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας να μετακινήσει εγκατάσταση κεραίας, μέχρι να μπορέσει να αποδείξει ότι η εκπεμπόμενη ακτινοβολία δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία των ενοίκων του κτιρίου επί του οποίου αυτή είχε εγκατασταθεί (Environment Daily 1020, 29/06/2001).

Σημειώνεται ότι ήδη από το έτος 1997 με το Υ2/3328/13.10.97 έγγραφό του, το τότε Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας είχε προτείνει τη λήψη αυστηρών μέτρων προφύλαξης του κοινού, συνιστάμενων στην τοποθέτηση εγκαταστάσεων των κεραιών κινητής τηλεφωνίας μακριά από κατοικημένες περιοχές. Με νεότερο έγγραφο του έτους 2004, η Δ/νση Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΔΥΓ2/ΓΠ 50439/ 4.6.2004) υπογραμμίζει ότι με δεδομένο ότι οι επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην υγεία παραμένουν αντικείμενο συνεχιζόμενης επιστημονικής έρευνας …. ” για περαιτέρω λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας και μέχρι την οριστικοποίηση των επιστημονικών δεδομένων, το Υπ. Υγείας & Κοινων. Αλληλεγγύης κρίνει σκόπιμη την αποφυγή εγκατάστασης τέτοιων συστημάτων (σ.σ. κεραίες κινητής τηλεφωνίας) κοντά σε σχολεία, νοσοκομεία, γηροκομεία, παιδικούς σταθμούς κλπ και γενικότερα σε χώρους όπου παραμένουν άνθρωποι για μεγάλο χρονικό διάστημα.” Να σημειώσουμε ότι την ιδία απάντηση έδωσε κατά την διαδικασία του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ο υφυπουργός του εν λόγω Υπουργείου κατά μήνα Οκτώβριο του 2004. Την θέση αυτή του Υπουργείου Υγείας την χαιρετίζουμε ως θαρραλέα, ειλικρινή και ουσιαστική.

Ευελπιστούμε ότι και ο Υφυπουργός Επικοινωνιών, ο κ. Νεράτζης, θα επιβάλλει από την αρμόδια πια θέση του τα όσα ως βουλευτής της αντιπολίτευσης κατήγγειλε στην Βουλή. Χαρακτηριστικά στις 28/3/1999, δήλωνε επερωτώντας: «1. Προτίθενται, επιτέλους, να λάβουν μέτρα, πότε και ποία, προκειμένου να απαγορευθεί η εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας εντός του οικιστικού ιστού των πόλεων, και μάλιστα σε τόσο κεντρικά σημεία; 2. Πως αντιμετωπίζουν, εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα των κινδύνων, που εγκυμονεί η λειτουργία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας επί της δημόσιας υγείας; 3. Τέλος γιατί δεν χρησιμοποιούνται προς τον σκοπό αυτό, τα υψηλά σημεία, περιμετρικά των πόλεων και εκτός οικιστικών ιστών;»

Οφείλουμε όμως να επισημάνουμε ότι η αντιπολιτευτική του θέση προέκυψε αναντίστοιχη στην επίσκεψή μας σ’ αυτόν κατά την οποία όχι μόνο δεν τοποθετήθηκε ως όφειλε εκ συνεπείας στην αντιπολιτευτική του δράση για το θέμα (μας είπε «σας άκουσα, δεν σημαίνει ότι και σας εισάκουσα», λες και κάτι φοβόταν) αλλά και σε πολλά σημεία του διαλόγου διαπιστώσαμε τοποθετήσεις παρόμοιες μ’ αυτές των εκπροσώπων των εταιριών.

Γ. Διαπιστώσεις για το νομοθετικό πλαίσιο κλπ.

Ο εφαρμοζόμενος νόμος είναι ατελής.
Ι. Η αδειοδοτούσα αρχή (ΕΕΤΤ):
– είναι ανεπαρκής ως προς τον έλεγχο των συγκεκριμένων κριτηρίων, κατά περίπτωση και όχι γενικά και
– αρνείται την εφαρμογή του Νόμου και της Νομολογίας ως προς την ανάγκη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση τέτοιων κεραιών.

ΙΙ. Η γνωμοδοτούσα αρχή για τις εκπομπές ακτινοβολιών, η …περίφημη Ε.Ε.Α.Ε., έχει πάψει να διαθέτει την απαιτούμενη δημόσια στον πολίτη φερεγγυότητα όταν:

– Αρκείται σε ένα απλώς συμπληρούμενο και σχεδόν πάντα ίδιο έντυπο έγγραφο γνωμοδότησης
– Θέτει σχεδόν πάντα ένα «πακέτο» αιρέσεων για την γνωμοδότηση της, χωρίς να επιβάλει μέτρα τήρησης τους και χωρίς να έχει δυνατότητα και …διάθεση ελέγχου των αιρέσεων αυτών.
– Σε πολλούς ελέγχους που έκανε με αίτημα πολιτών δεν βρήκε ούτε μία παράβαση σε κεραία, έστω, βρ’αδερφέ, ως εξαίρεση, για να επιβεβαιωθεί ο κανόνας.

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας εγκαθιστούν κεραίες «όπου λάχει και τους συμφέρει», χωρίς να παίρνουν υπ’ όψη τους το στοιχειώδες κοινωνικό συμφέρον.
*** Πατώντας μάλιστα στις ατέλειες του Νόμου εγκαθιστούν κεραίες και χωρίς άδεια, που, πολλές φορές, κρύβουν με φαιδρές κατασκευές, προσομοιώσεις καμινάδων, ηλιακών θερμοσιφώνων και άλλων τραγελαφικών κατασκευών.
*** Με την έλλειψη ελέγχου πολλές φορές χρησιμοποιούν οικιακό ρεύμα που έχει διαφορετικό τιμολόγιο (σε βάρος της ΔΕΗ) ή ακόμα-ακόμα και κοινόχρηστο εν αγνοία των λοιπών του εκμισθωτή συνιδιοκτητών.
*** Με την έλλειψη εκτελεστικών διατάξεων στο νομοθετικό πλαίσιο και την άρνηση, κυρίως από ευθυνοφοβία, των αρμοδίων διοικητικών υπηρεσιών, λειτουργούν κεραίες:
είτε χωρίς άδεια της ΕΕΤΤ
είτε παρά την ανάκληση της απ’ αυτήν
είτε (και κυρίως) κατόπιν δικαστικής αποφάσεως. Με λίγα λόγια είναι ένας τομέας οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο η συνταγματική επιταγή της εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων παραβιάζεται.

Από έλεγχο που κάναμε με τα λιγοστά μέσα που διαθέτουμε αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον 150 κεραίες λειτουργούν παρά τις αντίθετες δικαστικές αποφάσεις (οριστικές ή προσωρινά με ασφαλιστικά μέτρα) χωρίς κανείς να αναλαμβάνει την εκτέλεση τους, αφού δυστυχώς δεν επιτρέπεται αμέσως στον θιγόμενο πολίτη.

Οι εταιρίες επικαλούνται την σύννομη εφαρμογή εκπομπής ακτινοβολιών, είτε επικαλούμενες την έλλειψη κινδύνου είτε ότι εφαρμόζουν κάποια… διεθνή standards!:

Επ’αυτών επισημαίνουμε:

Ι. Η επίκληση των ορίων της Ε.Ε. (και με κομπασμό ότι τα εδώ όρια είναι και χαμηλότερα) είναι ατελής διότι η επιλογή της Ε.Ε. επιθυμούσε κατά την θέσπιση της την λειτουργία της ως πλαφόν στο σύνολο των χωρών-μελών και άρα δεν είναι ασφαλές κριτήριο. Η επιτρεπομένη εκπομπή εξαρτάται από το ανάγλυφο της χώρας και τις επικρατούσες συνήθως καιρικές συνθήκες. Γι’αυτό π.χ. άλλο είναι το όριο απόστασης στην Ρωσία, άλλο στην Πολωνία, άλλο στην Γερμανία, άλλο στην Κίνα και άλλο στις Η.Π.Α.

ΙΙ. Η επίκληση standards διεθνών Οργανισμών και των ορίων του Υπουργείου Υγείας είναι υποκειμενικές αποφάσεις, στις οποίες τις περισσότερες φορές είτε δεν λαμβάνουν υπ’όψη τους την αντίθετη επιστημονική και κοινωνική άποψη είτε, πολλές φορές, εκδίδονται προς απόκρουση αρνήσεων και αντιρρήσεων επιστημόνων ή πολιτών

ΙΙΙ. Βέβαια είναι φαιδρό το επιχείρημα περί μη κινδύνου γενικώς, όταν, εξ αντικειμένου, αυτός αναγνωρίζεται με τις απαιτούμενες άδειες και γνωματεύσεις για την λειτουργία της κεραίας.

Δ. Προτάσεις

Δεν είμαστε αντίθετοι στην κινητή τηλεφωνία, παρότι πληθαίνουν οι αντιδράσεις για την αλόγιστη χρήση και των κινητών τηλεφώνων, ιδίως σε παιδιά . Αλλά, στο κάτω-κάτω της γραφής, είναι ατομική επιλογή και ο καθένας παίρνει την ευθύνη των πράξεων του.

Δεν μπορούμε όμως ακούσια να υφιστάμεθα πολλαπλάσια βλάβη στην υγεία μας από επιλογές τρίτων και εν προκειμένω των εταιριών κινητής τηλεφωνίας με την εγκατάσταση των κεραιών, όπου αυτές θέλουν χωρίς συγκεκριμένη και κοινωνικά συμφέρουσα επιλογή.

Θέλοντας να βοηθήσουμε προς την σωστή κατεύθυνση τις πολιτικές και κυβερνητικές επιλογές για το θέμα, σας επισημαίνουμε τις παρακάτω προτάσεις μας.

Τρεις πυλώνες στην όλη δράση:

1. Νέο νομοθετικό πλαίσιο με στόχο την άσκηση της εν προκειμένω οικονομικής δραστηριότητας με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον και την αρχή της προφύλαξης του πολίτη, όπως η Ε.Ε. τουλάχιστον απαιτεί.

2. Στόχος η βαθμιαία απομάκρυνση των κεραιών από κατοικημένες περιοχές, με την μεταφορά τους συγκροτημένα, με τον έλεγχο του Κράτους στους πέριξ των κατοικημένων περιοχών της Αττικής λόφους και άλλες μη κατοικημένες περιοχές με σεβασμό στο περιβάλλον.

3. Σταδιακή σύνδεση τους με τον ελληνικό δορυφόρο.

Ψευτοεπιχειρήματα ότι τότε θα είναι δήθεν χειρότερα τα πράγματα (μεγαλύτερες εκπομπές από δυνατότερους πομπούς) οδηγούν σε δύο συμπεράσματα:

Ι. Αναγνωρίζεται ο κίνδυνος. Άρα δεν «μπορούμε να παίζουμε» με το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.

ΙΙ. Η εγκατάσταση σε υψηλότερα σημεία και μακρυά από τις κατοικημένες περιοχές μπορεί να απαιτεί σχετικά περισσότερη εκπομπή ακτινοβολίας από την κεραία, αλλά είναι μακρύτερα από τις κατοικημένες περιοχές και σε αφάνταστο βαθμό μικρότερο αριθμό σωμάτων που μειώνει εξ αντικειμένου την συνολική ακτινοβολία. Αν μάλιστα εφαρμοσθεί η δοκιμασμένη και στην Ελλάδα μέθοδος της κοινής χρήσης μιας κεραίας από περισσότερες εταιρίες θα έχουμε ακόμα καλλίτερα αποτελέσματα.

Ειδικότερα για το νέο νομοθετικό πλαίσιο, προτείνουμε:

Άμεση εφαρμογή του μέτρου της απόστασης 300 μέτρων από δημόσιους χώρους που συχνάζουν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (όπως είναι παιδιά, υπερήλικες και ασθενείς), όπως άλλωστε προέβλεπε και το προηγούμενο σχέδιο Νόμου.

Δυνατότητα εγκατάστασης κεραιών κοινής χρήσης από τις εταιρίες είτε μισθωμένες από την Πολιτεία που θα είναι κυρία των κεραιών είτε με κίνητρα για τις εταιρίες.

Υποχρεωτική και ολοκληρωμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όχι γενικά αλλά για την συγκεκριμένη περιοχή που θα εγκρίνεται από την αρμόδια διοικητικά Νομαρχία.

Στα πλαίσια της εν λόγω Μελέτης υποχρεωτική γνωμάτευση του αρμοδίου διοικητικά Δήμου ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση κεραίας δεν δημιουργεί κορεσμό στην περιοχή (είτε την ευρύτερη του Δήμου είτε και μερικότερη της συγκεκριμένης γειτονιάς)

Ενεργότερη συμμετοχή των αρμοδίων Πολεοδομιών που να μην περιορίζεται στον έλεγχο της στατικότητας του κτιρίου αλλά στο σύνολο των πολεοδομικών και οικοδομικών εγγυήσεων, όπως εφαρμόζεται και σε όποια άλλη κατασκευή σε ακίνητο.

Υποχρεωτική έγκριση χρήσης επαγγελματικού ρεύματος πριν από την αδειοδότηση.

Εφ’ όσον η κεραία εγκαθίσταται σε πολυκατοικία, απόφαση έγκρισης της εγκατάστασης από την Γενική Συνέλευση των συνιδιοκτητών και συμμόρφωση προς τον Κανονισμό της.

Θεωρουμένου του ακινήτου ως «ιστός»της κεραίας, εφαρμογή της σήμανσης στην είσοδο της πολυκατοικίας ότι «εδώ είναι εγκατεστημένη κεραία κινητής τηλεφωνίας», ως εγγύηση της γνώσης του πολίτη για την εγκατάσταση αυτή.

Κατάργηση της ευθύνης γνωμοδότησης της αφερέγγυας για το θέμα πλέον στον μέσο πολίτη Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας

Σύσταση νέας επιτροπής γνωμοδότησης στην οποία θα συμμετέχουν και άλλες ειδικότητες (π.χ. υγειινολόγοι, βιοκυταρολόγοι κλπ.), που θα γνωματεύουν όχι γενικά αλλά για την συγκεκριμένη κεραία και έχοντας υπ’ όψη τους την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την γνωμάτευση του αρμοδίου διοικητικά Δήμου.

Δυνατότητα στην νέα αυτή Επιτροπή για έκτακτους και αιφνιδιαστικούς ελέγχους εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών που επιβάλλονται.

Η Άδεια της ΕΕΤΤ πρέπει να είναι αιτιολογημένη για την συγκεκριμένη κεραία στην συγκεκριμένη περιοχή και όχι ένα πανομοιότυπο έγγραφο που δίδεται, χωρίς επισταμένο έλεγχο και βασισμένο σε απλές δηλώσεις του κάθε αιτούντα.

Πρόβλεψη εκτελεστικού μηχανισμού εφαρμογής των διοικητικών και δικαστικών αποφάσεων εφ’όσον κρίνονται παράνομες οι κεραίες.

Προτείνουμε τον μηχανισμό των τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων.

Μεταβατική Διάταξη για άμεση εκτέλεση των (ήδη τελεσιδίκων, οριστικών και προσωρινής εφαρμογής) δικαστικών αποφάσεων που έχουν ήδη εκδοθεί προβλέποντας την αποκαθήλωση των κεραιών, εντός 30 ημερών maximum από την δημοσίευση του νέου Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χωρίς δικαίωμα ενδίκων μέσων από την παρανομούσα εταιρία, με ευθύνη των Δήμων.

Scroll to Top